КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР НЕГАТИВНОЇ ТОНАЛЬНОСТІ У РОМАНІ МАРГАРЕТ ЛОРЕНС «КАМ’ЯНИЙ ЯНГОЛ»
PDF (English)

Ключові слова

концептуальний простір, емоційний концепт, домен, негативна тональність, референційне поле, контент аналіз, вербалізація, лексична одиниця conceptual space, emotional concept, domain, negative tonality, reference field, content analysis, verbalization, lexical unit

Як цитувати

БОЙЧУК, В. М., & ЄФРЕМОВА, Н. В. (2023). КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР НЕГАТИВНОЇ ТОНАЛЬНОСТІ У РОМАНІ МАРГАРЕТ ЛОРЕНС «КАМ’ЯНИЙ ЯНГОЛ». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (1), 53-60. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.1.8

Анотація

У статті висвітлено процес профілювання домену негативної тональності в літературній прозі Маргарет Лоренс. Концептуальна сфера роману «Кам’яний янгол» відображає когнітивну систему автора та сприяє розумінню процесів індивідуально-авторського пізнання. Було виявлено, що домен негативної тональності емоційної концептосфери роману містить 11 емоційних концептів (AFFLICTION, ANGER & INDIGNATION, DESPAIR & RESIGNATION, DISGUST, EMBARRASSMENT, ANXIOUSNESS & DISTRESS, FEARS & APPREHENSIONS, HATES, MELANCHOLY & SADNESS, NERVOUSNESS, SHAME), які корелюють з основними негативними емоціями. У тексті роману ці концепти вербалізовані низкою мовних засобів, зосереджених у референційних полях, які визначають загальний рівень представлення контексту та є основою процесу вербалізації. Автоматизований контент аналіз дозволяє визначити ступінь семантичної близькості між референційними полями, які профілюють негативні емоції, і тими, що вербалізують решту концептуального простору роману, як відносний. Таким чином виявлено психологічні, фізіологічні та соціальні причини, джерела та наслідки страждань, гніву, обурення, відчаю, огиди, збентеження, страху, ненависті, меланхолії, нервозності та сорому головної героїні роману. Дані свідчать, що мовні засоби, які вербалізують домен негативної тональності в тексті роману, представлені лексичними одиницями, що позначають емоції та почуття, які вказують на песимізм авторського наративу: anger, angry, fury, to rage, rage, enraged, to disgust, disgust, disgusting, anxious, to hurt, to worry, worry, apprehension, to fear, fear, afraid, panic, terror, to scare, scare, shame, to shame, ashamed, shameful, affliction, martyrdom, despair, dismay, chagrin, mortification, to embarrass, embarrassment, to humiliate, humiliation, to hate, sad, to sadden, to regret, regret, self-pity. Доведено, що Маргарет Лоренс бачить свою головну героїню людиною, яка здатна переживати цілий спектр песимістичних почуттів і емоцій. Емоційна картина світу Хагар Шиплі відображає взаємозв’язок між емоційною компетентністю особистості та соціальними і фізіологічними чинниками, які визначають формування емоційного інтелекту.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.1.8
PDF (English)

Посилання

Бессонова О. Л. Еволюція засобів вербалізації концептів негативних емоцій в англомовному художньому дискурсі XVIII–XXI ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. 2014. Вип. 10(1). С. 109–113.

Борисов О. О. Мовні засоби вираження емоційного концепту страх: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) : дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Житомирський держ. ун-т. Житомир, 2005. 252 с.

Вербицька А. Е. Концепт DISTRESS / ДИСТРЕС в англомовному медіа-дискурсі: когнітивно-комунікативний аспект : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Харків. нац. у-тет ім. В. Каразіна. Харків, 2018. 277 с

Савчук Р. I. Особливості побудови концептуального мегапростору художньої прози Ф. Саган. Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс. 2009. Вип. 484. С. 66–69.

Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В. Загальна психологія : підручник. Київ : Либідь, 2005. 464 с.

Izard C. E. The Psychology of Emotions. New York, NY: Plenum Press, 1991. 472 p.

Malimon, L., Pavliuk, A., Yefremova, N., Boichuk, V., Semeniuk, A., Khnykina, O., Sheludchenko, S., Torosian, O., Rohach, O., Navrotska, I., Honcharuk, S., Vasylenko, M., & Potapenko, L. (2022). Emotional Intelligence in the Context of Linguodidactics and Linguocultural Studies. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(4), 514–528. https://doi.org/10.18662/brain/13.4/402