ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «САМОТНІСТЬ» У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «КАМІНЬ ПОСЕРЕД САДУ» ВОЛОДИМИРА ЛИСА)
PDF

Ключові слова

антропоцентризм, концепт, самотність, дискурс, лінгвалізація, символи, образи, метафори anthropocentrism, concept, loneliness, discourse, linguisticization, symbols, images, metaphors

Як цитувати

ДЕМЧЕНКО, Н. Д., & ЧАЛА, А. Г. (2023). ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «САМОТНІСТЬ» У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «КАМІНЬ ПОСЕРЕД САДУ» ВОЛОДИМИРА ЛИСА). АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 3-13. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.1

Анотація

У статті проаналізовано проблематику взаємодії мови й культури на сучасному етапі, окреслено антропроцентричний підхід у лінвістиці, зосереджено увагу на поліпарадигмальному диференціюванні поняття концепт, зокрема визначено його одиницею ментального простору. Ураховуючи, що сучасна лінгвістична парадигма спрямована на визначення шляхів і способів вербального відображення внутрішнього стану людини, у розвідці досліджено особливості лінгвалізації концепту САМОТНІСТЬ. Джерельною базою обрано постмодерний український художній дискурс, зокрема роман Володимира Лиса «Камінь посеред саду», із огляду на те, що самостість є характерною рисою постмодерністської епохи. Загострені специфікою сучасної доби почуття покинутості, непотрібності, відчуженості, ставлять на часі проблему самотності. Завданням для кожної людини стає не просто навчитись жити у суспільстві, але й гармонізувати стосунки з іншими людьми й головне – досягти гармонії свого внутрішнього світу. Відображена у текстах сучасної української художньої прози ситуація переживання індивідом самотності кваліфікується як емоційна ситуація внутрішнього стану людини, під якою розуміємо фрагмент тексту, корелятом якого виступає емоційний концепт САМОТНІСТЬ, що знаходить своє вираження у семантиці стилістично нейтральних та стилістично маркованих мовних засобів. Виразними складниками концепту САМОТНІСТЬ в аналізованому романі виступають символи: камінь, туман, кольори, емоційний стан людини (біль страх), духовний стан людини (душа, совість, сумління). З’ясовано, що зміст концепту САМОТНІСТЬ у творі об’єктивується й на рівні художньої мови, тобто дійсного смислу, закладеного в усіх формальних компонентах, а саме: емоційно-експресивної лексики, метафоричних виразів, а також слів та словосполучень, семантично та асоціативно пов’язаних із лексемами «самотність».

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.1
PDF

Посилання

Бородіца С. Рецепція прози В. Лиса в сучасному українському літературознавстві. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. 2016. № 1(36). С. 80–85.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. голов. ред. В. Т. Бусел. Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Гонюк О. В. Жанрово-стильовий поліфонізм роману В. Лиса «Камінь посеред саду». Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. праць / ред. кол.: Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. Дніпро: Ліра, 2018. Вип. 23. С. 13–18.

Демченко Н. Д., Чала А. Г., Твердрохліб В. О. Етнокультурні концепти українського діалектного дискурсу. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер.: Філологія. Журналістика. 2022. Т. 33(72). № 1. Ч. 1. С. 12–18.

Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди. 5-е вид. Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В. М., 2015. 912 с.

Івaщенкo В. Л. Термін «концепт» в кoнтекcті лінгвіcтичних метoдів дocлідження. Мoвні й кoнцептуaльні кaртини cвіту. Київ, 2004. Вип. 10. C. 182–191.

Кодимська В. В. Концепт «самотність» у романі А. Любки «Кімната для печалі» : дипломна робота бакалавра / ОНУ ім. І. І. Мечникова, філол. ф-т, каф. теорії літератури та компаративістики. Одеса, 2019. 59 с.

Коловоротна Н. Д. Вербалізація концепту «мовчання» в художньому дискурсивному просторі української мови : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2014. 20 с.

Кононенко В. Концепти українського дискурсу : монографія. Івано-Франківськ, 2004. 248 с.

Коротич К. Комунікативні стратегії погрози та подолання страху в дискурсі української преси XX–XXI століть : мовні механізми впливу на реципієнта. Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна. 2009. Вип. 46. Ч. 1. С. 140–145.

Лис В. Камінь посеред саду: роман. 2-ге вид. Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 256 с.

Ліщинський В. І. Психологічні наслідки відчуження як специфічного сприйняття навколишнього. Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ, 2007. Ч. 1. Вип. 12. С. 225–231.

Лях Т. О. Метафізичний дискурс самотності в українській новелі кінця ХІХ–ХХ століть. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред.-упоряд. М. Пантюк та ін. Дрогобич: «Гельветика», 2022. Вип. 47. Т. 2. С. 107–113.

Мовчан М. М. Феномен самотності : проблеми і перспективи. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. праць. Запоріжжя : ЗДІА, 2004. № 17. С. 117–130.

Савченко О. О. До питання дефініції та структури концепту. Шляхи формування й реалізації професійної іншомовної освіти: матеріали наук.-практ. Інтернет-конф. Дрогобич: Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2018. С. 27–30.

Смушак Т. Концепт самотності й відчуження в літературному творі: специфіка трактування. Південний архів. Філологічні науки. 2018. Вип. 72(2). С. 137–140.

Хамітов Н. В. Самотність як феномен людського буття : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.04 / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. Київ, 1998. 34 с.

Яременко Н. Вербалiзацiя феномена страху у прозi О. П. Довженка перiоду вiйни. Лiтератури свiту: поетика, ментальнiсть I духовнiсть : зб. наук. праць. Кривий Рiг, 2014. Вип. 3. С. 278–290.