СВОЄРІДНІСТЬ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ПРАВДА В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «УКРАЇНСЬКІ ПРИКАЗКИ, ПРИСЛІВ’Я І ТАКЕ ІНШЕ», УКЛАДЕНОЇ М. НОМИСОМ)
PDF

Ключові слова

концепт, вербалізація, паремія, бінарна опозиція правда – неправда (брехня), лінгвокультура, паремійна мовна картина світу concept, verbalization, paremy, binary opposition truth – untruth (lie), linguistic culture, paremic language worldview

Як цитувати

КАЛІНІЧЕНКО, В. І. (2023). СВОЄРІДНІСТЬ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ПРАВДА В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «УКРАЇНСЬКІ ПРИКАЗКИ, ПРИСЛІВ’Я І ТАКЕ ІНШЕ», УКЛАДЕНОЇ М. НОМИСОМ). АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 14-22. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.2

Анотація

У пропонованій науковій розвідці з опертям на паремійний ілюстративний матеріал схарактеризовано особливості вербалізації концепту ПРАВДА в площині українськомовної картини світу в етнолінгвокультурологічному аспекті. Основні постулати наукової студії презентують сучасну методологію дослідження лінгвоконцепту, актуалізовано авторську дослідницьку методику. За результатами аналізу словникових дефініцій презентовано структуру концептуального фрагменту паремійної картини світу українців з ключовим концептом ПРАВДА; на основі аналізу вибраних паремійних зразків виокремлено (а) відповідні релевантні смисли, (б) типи комунікативної тональності і (в) параметри прагматичного навантаження, що дало змогу змоделювати структуру розглядуваного концепту в контексті вербальної об’єктивації правди як однієї з фундаментальних соціально-філософських категорій світосприйняття і світорозуміння українського соціуму. Резюмовано, що моделювання смислової структури концепту ПРАВДА в площині паремійної картини світу українських комунікантів реалізується, головно, через актуалізацію соціальних, духовних, релігійних та культурних чинників, аналізовані ілюстративні зразки також демонструють гендерно марковані смисли цього концепту, що фіксуються в українській колективній мовній свідомості. З’ясовано, що вербалізація досліджуваного концепту безпосередньо пов’язана з емотивною картиною світу української мовної спільноти, окрім того, концепт ПРАВДА здатний маніфестуватися й на рівні невербальних образів. За підсумками студіювання фактичного матеріалу додатково виявлено низку паремій, у формулюванні яких не міститься лексеми правда, однак які за допомогою імперативних конструкцій імпліцитно актуалізують смисл, пов'язаний з нею. Окреслено перспективні завдання студіювання специфіки вербальної маніфестації концептів у межах бінарної опозиції ПРАВДА – НЕПРАВДА (БРЕХНЯ) з опертям на зразки паремійного фонду української, англійської та інших лінгвокультур.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.2
PDF

Посилання

Безпаленко А. М. Концепти «правда» та «істина» в українській та російській мовах (порада політикам). Materialy IV Mezynárogni vědecko-praktiká konference “VĔDA A VZNIK – 2008/2009” 27 prosinců 2008 – 05 ledna 2009 Díl 13 Filologické vědy. – Praha: Publishing House Education and Science s.r.o, 2009. s. 42–44.

Єщенко Н. Концепт правда у поетичних творах Тараса Шевченка. Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. Вип. 16. С. 225–233.

Каленюк Я. Ю. Концепт «ПРАВДА» в англомовній картині світу. Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. Вип. 2. С. 50–53.

Калініченко В. І. Неправда як смисловий компонент у структурі українськомовного псевдоніму. Монографія (Ювілейний збірник наукових праць), присвячений 65-річчю з дня народження Т. А. Космеди. Харків: Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2022. С. 527–541.

Космеда Т. Концепти «дума», «думка» в українському мовленні крізь призму аксіологічної прагмалінгвістики. Вісник Львівського університету. Серія «Філологічна». Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. Вип. 34. Ч. 1. С. 367–372.

Космеда Т. Прагматика мовчання крізь аксіологічну призму (сфера судочинства). Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского: науч. журнал. Сер. Филология. Симферополь: ТНУ им. В. И. Вернадского, 2005. Т. 18 (57). № 1. С. 134–137.

Космеда Т. (a). Прислів'я і приказки як засіб вербалізації законів комунікації з огляду на ментальність українців. «Slovo. Tekst. Czas X» Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych і nowych paradygmatach naukowych / [pod red. M. Aleksiejenki і H. Waltera]. Szczecin–Greifswald, 2010. С. 224–232.

Космеда Т. (b). Сакральність у термінології правознавства. Парадигма sakrum & profanum у літературі і культурі: Збірник наук. праць. Дрогобич: Посвіт, 2010. Вип. ІV. С. 220–227.

Космеда Т. Концептосфера права в мовній свідомості українців як віддзеркалення духовності нації. Збірник статей за матер. ІІІ Міжнар. наук. конф. «Розвиток громадянського суспільства: духовність і право». Львів: Вид-во Львівського нац. університету ім. Івана Франка, 2011. С. 200–216.

Космеда Т. А. Вербалізація категорії неймовірності: формування орнаментальної ментіології (на матеріалі співомовок С. Руданського). Мовні і концептуальні картини світу. К.: Вид-во КНУ імені Т. Шевченка, 2021. Вип. 70 (3). С. 29–45.

Космеда Т., Колонюк С. (а). Багатоликий статус паремії та аспекти її дослідження. Міжнародний збірник наукових праць «Лінгвістичні студії». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. Вип. 43. С. 20–31.

Космеда, Т. (b). Моделирование псевдоинформации в научном лингвистическом дискурсе: активные манипулемы. Perswazja językowa w różnych dyskursach [Речевое воздействие в разных дискурсах], кол. монограф. (под ред. Александры Климкевич). Гданськ: Изд-во Гданьского университета, 2022. Т. 7. С. 155–175.

Лавриненко С. Т. Лінгвокультурний концепт «правда» в українських народних казках. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 2015. Вип. 38. С. 190–195. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2015_38_45 (Дата звернення: 05.06.2023).

Мамич М. В. Концепти правда–неправда в українській літературній мові: семантико-стилістичний аспект: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. Одеса, 2002. 16 с.

Марчук Л. М. Вербальне втілення концепту ПРАВДА в п’єсах Івана Огієнка. 2017. Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3022/Marchuk-L.M.-Verbalne-vtilennia-kontseptu-PRAVDA-vpiesakh-Ivana-Ohiienka.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Дата звернення: 05.06.2023).

Мішеніна Т. М. Концепт ПРАВДА в мові українського права: лінгвокультурологічний аспект. Одеський лінгвістичний вісник. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. Електронний ресурс: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/16926 (Дата звернення: 05.06.2023).

Kalinichenko V. I. The category of fake in present-day linguistic studies. V. I. Kalinichenko (Ed. in Chief). V International Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers “Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences” (March 25, 2021). Vinnytsia: Vasyl’ Stus DonNU, 2021. Рр. 267–272.