СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ АНГЛІЗМІВ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ СЕРГІЯ ЖАДАНА
PDF

Ключові слова

англізм, запозичення, художній дискурс, Сергій Жадан, реалія, стилістична специфіка, експресивність anglicism, borrowing, literary discourse, Serhii Zhadan, realia, stylistic specificity, expressiveness

Як цитувати

ЛЕНСЬКА, С. В. (2023). СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ АНГЛІЗМІВ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ СЕРГІЯ ЖАДАНА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 23-31. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.3

Анотація

У статті розглянуто стилістичну специфіку функціювання лексико-семантичних груп англізмів на матеріалі оповідань збірки «Бiґ Мак та інші історії» Сергія Жадана з опертям на функційну граматику сучасної української мови. Широке розмаїття лексико-семантичного наповнення англізмів, репрезентованих в оповіданнях збірки, дає змогу виокремити такі тематичні групи, різні за наповненням і продуктивністю: «соціальні реалії», «гастрономічні реалії», «апелятиви», «одяг і стиль», «культура та спорт», «економічні реалії», «цифрові реалії», «побутові реалії», «кримінальні реалії», «медичні реалії». З’ясовано специфіку вираження стилістичного потенціалу одиниць англійського походження кожної з виокремлених лексико-семантичних груп. Репрезентанти груп «соціальні реалії» й «апелятиви» виявляють найвищу продуктивність та найпотужнішу експресивністю. Це пов’язано з актуальністю позначуваних ними понять для реалізації авторської ідеї. Англізми на позначення культурних і гастрономічних реалій є менш продуктивними, проте мають у собі значне ідейне навантаження, слугуючи в оповіданнях символом чужинності й неприродності засилля американської культури. Відтак, засвідчено високий стилістичний потенціал англізмів цих груп. Лексеми на позначення цифрових та економічних реалій мають обмежену продуктивність та експресивний потенціал. Найменш продуктивними є групи, що йменують одяг, а також кримінальні, побутові й медичні реалії, які виявляють стилістичну маркованість лише в певних контекстах. Обмежену експресивність цих одиниць пояснюємо їхнім відносно низьким ідейно-символічним навантаженням. Отож, доведено наявність взаємозв’язку між реалізацією стилістичного потенціалу англізмів, що належать до окремих лексико-семантичних груп із різною продуктивністю, та художнім навантаженням аналізованих лексем щодо реалізації авторської ідеї.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.3
PDF

Посилання

Бороденко Л. М. Структурні типи графічно-орфографічних іншомовностей-англіцизмів (на матеріалі творів сучасних письменників). Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Донецьк : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2008. Т. 22. С. 6–14.

Головіна О. В. Структурно-семантичні типи та функціонування англізмів у мові сучасної постмодерної прози : магістерська робота / наук. кер. д. філол. н., проф. Валюх З. О. Київ, 2019. 103 с. [Електронний ресурс] Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/501.

Гудима Н. В. Квантитативний аспект функціонування запозичень як один із способів поповнення лексичного складу української мови (на матеріалі творів українських постмодерністів). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2009. № 2, Т. 22 (61). С. 288–292.

Гудима Н. В. Семантика та стилістичні функції запозичень у мові української постмодерністської прози : автореф. дис. … к. філол. н. : 10.02.01. Чернівці, 2011. 20 с.

Грачова О. М. Англійськомовні запозичення в молодіжному сленгу (на матеріалі прози сучасних українських письменників) : магістерська робота / наук. кер. – к. філол. н., доц. Вавринюк Т. І. Кривий Ріг, 2022. 77 с. [Електронний ресурс] Режим доступу http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/6713.

Кравчук Л. М. Стилістичні функції англіцизмів (на матеріалі сучасної української прози) : магістерська робота / наук. кер. – к. філол. н., доц. Кухар Н. І. Вінниця, 2019. 76 с. [Електронний ресурс] Режим доступу https://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/5681/1/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%282%29.pdf.

Лапінська О. М. Неологічна лексика на базі англіцизмів у мові творів української художньої літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. 2013. Т. 21. № 19 (1). С. 164–170. [Електронний ресурс] Режим доступу http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2013_21_19%281%29__28.

Перевал А. П. Графічне оформлення іншомовних вкраплень (на матеріалі роману «Крила кольору хмар» Дари Корній і Тали Владмирової). ХХІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених» : зб. матер. доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2019. С. 316–317.

Столяр М. Ю. Молодіжний сленг у постмодерній українській прозі: прагмалінгвістичний аспект : автореф. дис. … к. філол. н. : 10.02.01. Одеса, 2018. 22 с.

Boichenko, M., Kozlova, T., Kulichenko, A., Shramko, R., & Polyezhayev, Y. Creative activity at higher education institutions: Ukrainian pedagogical overview. Amazonia Investiga. 2022. Vol. 11 (59). P. 161–171. [Електронний ресурс] Режим доступу https://doi.org/10.34069/AI/2022.59.11.15.

Corbeanu, R.-C., Niculescu-Gorpin, A.-G., Vasileanu, M. New trends in the assimilation of verbal anglicisms in Romanian. Revue Roumaine de linguistique-Romanian Review of linguistics. 2020. Vol. 65. Issue 1. P. 81–91. [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.lingv.ro/images/RRL%201%202020_06-RCorneanu…pdf.

Halaur S., Shramko R., Pedchenko S. Positional emphasis in the modern literary text. AD ALTA. 2021. Vol. 11. Issue 01. P. 287–292. [Електронний ресурс] Режим доступу https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1101/papers/A_shramko.pdf.

Lujan-Garcia, C. Anglicisms in Spanish gastronomy: new words for new eating habits. Sintagma: revista de lingüística. 2023. Vol. 35. P. 51–69. [Електронний ресурс] Режим доступу https://doi.org/10.21001/sintagma.2023.35.04.

Nikolovski, Z. Les anglicismes en français dans la société et la culture. Naslede. 2018. Vol. 14. Issue 40. P. 317–328. [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.filum.kg.ac.rs/dokumenta/izdavastvo/nasledje/brojevi/nasledje_40.pdf.

Simon, S., Stoian, C. E., Dejica-Cartis, A., & Kriston, A. The use of anglicisms in the field of education: a comparative analysis of Romanian, German, and French. SAGE Open. 2021. Vol. 11(4). [Електронний ресурс] Режим доступу https://doi.org/10.1177/21582440211053241.