РОЛЬ АНГЛІЗМІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ КОМІЧНОГО (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ІРЕНИ КАРПИ «ЯК ВИХОДИТИ ЗАМІЖ СТІЛЬКИ РАЗІВ, СКІЛЬКИ ЗАХОЧЕТЕ»)
PDF

Ключові слова

експресивний потенціал, комічний ефект, стилістичні засоби, англізм, трансформація expressive potential, comedic effect, stylistic devices, anglicism, transformation

Як цитувати

ПЕДЧЕНКО, С. О. (2023). РОЛЬ АНГЛІЗМІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ КОМІЧНОГО (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ІРЕНИ КАРПИ «ЯК ВИХОДИТИ ЗАМІЖ СТІЛЬКИ РАЗІВ, СКІЛЬКИ ЗАХОЧЕТЕ»). АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 39-46. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.5

Анотація

У статті окреслено роль англійськомовних запозичень в експлікуванні естетичної категорії комічного на тлі твору «Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете» Ірени Карпи. Пропонована розвідка покликана висвітлити особливості передовсім тих англізмів, що вжиті з метою створення комічного ефекту, а також тих специфічних стилістичних засобів, які реалізують комічний потенціал указаних одиниць. З’ясовано, зокрема, що з метою створення комічного письменниця послуговується низькоасимільованими запозиченнями (варваризмами), а також англійськомовними фраземами в оригінальній чи транскрибованій формі. Прецедентні оніми англійського походження та запозичені одиниці зниженого регістру на текстовому тлі роману експлікують потужне комічне навантаження. Крім того, англізми поглиблюють комедійний потенціал деяких питомих ідіом, цей процес супроводжується дериваційними, морфологічними й синтаксичними трансформаціями. За результатами наукового експерименту гумор, іронію, сатиру й сарказм кваліфіковано як основні стилістичні засоби, що сприяють створенню комічного ефекту. Установлено, що в романі гумор є найпродуктивнішим різновидом комічності з огляду на його доброзичливу настанову. Іронію та сарказм використано для вираження жартівливого чи критичного ставлення персонажа до явищ об’єктивного буття за участю семантично двозначних фраз. Сатиру подеколи застосовано для критики негативних суспільних явищ або рис характеру людей. Ідентифіковоно також інші стилістичні засоби з комедійним ефектом, що мають у складі англізми, а саме: парадокс, перифраз, парономазію, ампліфікацію, порівняння, антономазію, антитезу, зевгму й ремінісценцію. Виявлено й високу продуктивність риторичних запитань з англізмами, доповнених іншими риторичними фігурами, зокрема окличними реченнями та звертаннями. Засвідчено, що англійськомовні запозичення мають високий комедійний потенціал, детермінований їхньою орієнтованістю на виконання експресивної функції. Вони відіграють одну з провідних ролей у реалізації естетичної категорії комічного в книзі Ірени Карпи «Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете». Примітно, що самі англізми не мають комедійного ефекту, а лише сприяють його створенню в певному контексті разом з іншими одиницями. Відтак, взаємодія запозичених і питомих одиниць покращує реалізацію різних стилістичних ефектів, а отже, є перспективним напрямом для подальших наукових студій.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.5
PDF

Посилання

Альтгауз О. В. Актуалізація та відтворення комічного: лінгвостилістичний та перекладознавчий аспекти (на матеріалі художнього та аудіовізуального перекладів) : кваліфікаційна робота / наук. кер. к. філол. н., доц. Главацька Ю. Л. Херсон, 2020. 76 с. [Електронний ресурс] Режим доступу http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/11472/althouse_fif_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Блинова І. А. Особливості індивідуально-авторського стилю крізь призму виявлення прийомів комічного. Мова і культура. Київ : ВД ім. Дмитра Бураго, 2015. Вип. 18. Т. 4. С. 75–83.

Борисенко І. В. Особливості функціонування англомовної розмовної лексики в українській мові. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Чернігів, 2021. № 1 (6). С. 18–29. [Електронний ресурс] Режим доступу https://web.archive.org/web/20220310013525id_/http://sjeducation.academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/Borysenko-I.-V.pdf.

Головіна О. В. Структурно-семантичні типи та функціювання англізмів у мові сучасної постмодерної прози: кваліфікаційна робота з української мови / наук. кер. Валюх З. О. Київ, 2019. 103 с. [Електронний ресурс] Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/501.

Гудима Н. В. Семантика та стилістичні функції запозичень у мові української постмодерної прози: монографія. Кам’янець-Подільський: Вид. Зволейко Д. Г., 2013. 191 с.

Гуцаленко В. В., Гаврилова О. В. Специфіка використання лексики у творчості Ірени Карпи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»: зб. тез доп. (ІІ ч.). Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 2015. С. 54–56. [Електронний ресурс] Режим доступу http://libs.mfknukim.mk.ua/bitstream/123456789/891/1/Гуцаленко_55-58.pdf.

Кравчук Л. М. Стилістичні функції англіцизмів (на матеріалі сучасної української прози): магістерська робота / наук. кер. Кухар Н. І. Вінниця, 2019. 76 с. [Електронний ресурс] Режим доступу https://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/5681/1/маг%20кравчук%20%282%29.pdf.

Лапінська О. М. Англіцизми у функції мовної гри. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика. Херсон: ХДУ, 2013. Вип. 20. С. 46–49. [Електронний ресурс] Режим доступу http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/1107/10%d0%b0.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Сиротенко В. П. Про сміх гумористичний, сатиричний і не тільки: деякі міркування з приводу категорій комічного. Вісник Донецького національного університету. Гуманітарні науки. 2011. № 2. С. 21–27.

Шрамко Р. Г., Прийма Л. Ю. Англізми в сучасному масмедійному дискурсі: семантико-функційний аспект. Закарпатські філологічні студії. 2023. Вип. 28. Т. 2. С. 62–72. [Електронний ресурс] Режим доступу https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2023.28.2.11.

Boichenko, M., Kozlova, T., Kulichenko, A., Shramko, R., & Polyezhayev, Y. Creative activity at higher education institutions: Ukrainian pedagogical overview. Amazonia Investiga. 2022. Vol. 11 (59). P. 161–171. [Електронний ресурс] Режим доступу https://doi.org/10.34069/AI/2022.59.11.15.

Borodenko L. M. Genetic peculiarities of borrowed language elements on modern study of Ukrainian literature (on the material of idiostyles of Yu. Andrukhovich, I. Karpa, I. Rozdobudko, O. Zabuzhko). Лінгвістичні студії. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2016. Вип. 32. С. 42–45.

Corbeanu R.-C., Niculescu-Gorpin A.-G., Vasileanu M. New trends in the assimilation of verbal anglicisms in Romanian. Revue Roumaine de linguistique-Romanian Review of linguistics. 2020. Vol. 65. Issue 1. P. 81–91. [Електронний ресурс] Режим доступу http://www.lingv.ro/images/RRL%201%202020_06-RCorneanu...pdf.

Halaur S., Shramko R., Pedchenko S. Positional emphasis in the modern literary text. AD ALTA. 2021. Vol. 11. Issue 01. P. 287–292. [Електронний ресурс] Режим доступу https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1101/papers/A_shramko.pdf.

Lujan-Garcia, C. Anglicisms in Spanish gastronomy: new words for new eating habits. Sintagma: revista de lingüística. 2023. Vol. 35. P. 51–69. [Електронний ресурс] Режим доступу https://doi.org/10.21001/sintagma.2023.35.04.

Raskin V. Semantic Mechanisms of Humor. Dordrecht: Reidel, 1985. 284 p.