ДО ПИТАННЯ ПРО ДЖЕРЕЛЬНУ БАЗУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ШУЛЬЦІВСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ
PDF

Ключові слова

шульцознавство, Бруно Шульц, митець-універсаліст, компаративне літературознавче вивчення, джерельна база, кореспонденція мистецтв Schulz studies, Bruno Schulz, universalist-artist, comparative literary studies, source base, correspondence of arts

Як цитувати

МАТОРІНА, Н. М. (2023). ДО ПИТАННЯ ПРО ДЖЕРЕЛЬНУ БАЗУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ШУЛЬЦІВСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 54-59. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.7

Анотація

Визначення джерельної бази дослідження – один з перших і найважливіших етапів роботи над будь-якою науковою розвідкою. Правильний добір джерел сприяє розгортанню ефективних пошуків науковця. Особливого обговорення проблема потребує стосовно розвідок шульцівського спрямування насамперед завдяки універсальності творчої спадщини Бруно Шульца, який відомий у всьому світі як письменник, критик, філософ, теоретик літератури, епістолограф, художник, графік, педагог, перекладач тощо. Статтю присвячено презентації джерельної бази досліджень літературної творчості Бруно Шульца, зокрема певних її особливостей з урахуванням багатосторонньої спадщини митця, розмаїття граней якої демонструє оригінальні візії полілогу й «перегукування» одне з одним, говорячи сучасною термінологією, т. зв. кореспонденцію мистецтв. У розвідці пунктирно узагальнено взаємозв’язки та взаємовпливи між різними гранями багатоманітної спадщини Бруно Шульца; окреслено прозовий доробок Бруно Шульца в царині шульцівського українськомовного дискурсу; презентовано оригінальні літературні твори письменника, написані польською мовою; унаочнено епістолографічні, літературно-критичні, теоретико-філософські, образотворчі тощо роботи Майстра з метою їх використання як джерельну базу літературознавчих розвідок, а також оприлюднено перспективи подальших наукових напрацювань в окресленому напряму. Авторка акцентує, що саме такий комплексний підхід допомагає дослідникові більш ґрунтовно й ретельно студіювати ту чи ту проблему шульцівського дискурсу літературознавчого спрямування.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.7
PDF

Посилання

Бруно Шульц (1892–1942): бібліографічний покажчик / уклад. Н. М. Рішаві; редактор С. Ю. Фартушок; рецензенти: В. В. Меньок; Ґ. Юзефчук; відпов. за вип. М. М. Дмитрів; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Бібліотека. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. 210 с.

Веснянка O. Бруношульцоманія. Сайт DW. 06.12.2012. URL: https://p.dw.com/p/16wIn.

Мартинович Ю. День народження Бруно Шульца. Геній з Дрогобича, який міг би отримати по війні Нобелівську премію. Еспресо. Захід. 12 липня 2021 р. URL: http://surl.li/hbogm.

Маторіна Н. Українськомовні переклади шульцівської художньої прози: наукометричний аспект. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» / ред. кол. Марія Федурко (головний редактор) та ін. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 52. C. 45–52.

Павлишин А. «Нам і далі загрожує вічність». Київ: Дух і Літера, 2021. Вид. 2-ге. 352 с.

Фіцовський Є. Бруно Шульц. Книга образів. Київ: Дух і літера, 2014. 560 с.

Шульц Б. (Верон Марселій). Ундуля / переклад з польської С. Бреславська. Збруч. 15.01.2022. URL: https://zbruc.eu/node/109940.

Шульц Б. Книга листів / укл. Єжи Фіцовський; пер. з пол. А. Павлишин. Київ: Дух і літера, 2002. 360 с.

Шульц Б. Літературно-критичні нариси / опрацювання та передмова – Малґожата Китовська-Лисяк; переклад з пол. та післямова – Віра Меньок. Київ: Дух і літера, 2012. 176 с.

Шульц Б. Цинамонові крамниці та всі інші оповідання в перекладі Юрія Андруховича: оповідання; переклад з польської. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. Вид. четверте. 384 с.

Schulz / forum. Бібліографія. Твори Шульца. URL: http://surl.li/jgndl.