ПРОСТОРОВІ ОБРАЗИ В РОМАНІ ЕЛЕАНОР ПОРТЕР “THE SUNBRIDGE GIRLS AT SIX STAR RANCH”
PDF

Ключові слова

архетип, концепт, локус, топос, топонім, художній простір archetype, concept, locus, topos, toponym, artistic space

Як цитувати

ПІТЕРСЬКА, О. В. (2023). ПРОСТОРОВІ ОБРАЗИ В РОМАНІ ЕЛЕАНОР ПОРТЕР “THE SUNBRIDGE GIRLS AT SIX STAR RANCH”. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 74-80. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.10

Анотація

Стаття присвячена комплексному дослідженню просторових образів у романі Е. Портер «The Sunbridge Girls at Six Star Ranch». У роботі розглянуто поняття «топос», «локус» у контексті сучасного наукового дискурсу, актуалізовано проблему визначення форм і засобів текстової організації художнього простору, модель якого в літературному творі залежить від історико-культурних обставин, естетичних переконань, що вплинули на формування індивідуальної авторської манери. Автором статті виявлено та прокоментовано специфіку просторових образів із застосуванням здобутків біографічного методу й елементів герменевтичного підходу до аналізу тексту; визначено структуру та смислову єдність художнього простору в тексті роману; проаналізовано засоби реалізації авторських інтенцій. На основі дослідження визначено, що модель художнього простору в романі Е. Портер побудована як сукупність описів природних ландшафтів, міст США на території Нової Англії та штату Техас. Визначено концепт «вода» як один з ключових у дослідженому тексті, розкрито його культурно-історичне, ідейне навантаження, смислову роль, композиційну значущість. Проаналізовано топоси міст, прерії, місцеві локуси, що відіграють визначну роль у сюжетній архітектоніці роману. Доведено, що лексико-семантичний вимір таких міст, як Сан-Антоніо, Новий Орлеан створено за допомогою топографічних локусів (фортеця Аламо, собор Сан-Фернандо, Латинський і Французький квартали). Наведено приклади географічних назв (топоніми, гідроніми), що маркують часопростір та сюжет роману, рушійною силою якого є мотив подорожі. У дослідженні зазначено, що топос міста в художньому тексті є носієм сакральної свідомості, органічно поєднує сучасне та минуле, ідентифікує ментальність; локуси міста створюють вербальні картини культурного життя з усіма його протиріччями, на тлі яких відбувається духовне зростання героїв твору.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.10
PDF

Посилання

Бабюк Н. С. Топос Чернівців у прозі Ірини Вільде // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. 2015. № 752. С. 95–100.

Боклах Д. Ю. Дефініції і взаємозв’язок категорій топосу, локусів, хронотопу міста та їх реалізація у міському тексті художнього твору // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. 2016. № 74. С. 249–257.

Губарєва С. С. Топос міського муру і жанр психологічної новели Ґео Шкурупія // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство. 2010. Випуск XXІІІ (4). С. 113–121.

Загнітко А. П. Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни : в 4 т. Донецьк : ДонНУ, 2012. Т. 2 : К – О. 350 с.

Загнітко А. П. Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни : в 4 т. Донецьк : ДонНУ, 2012. Т. 4 : Т – Я. 388 c.

Ковалів Ю. І. Літературознавча енциклопедія : в 2 т. Київ : ВЦ «Академія», 2007. Т.2 : М (Маадай-Кара) – Я (я-форма). 624 с.

Курціус Е. Р. Європейська література і латинське середньовіччя [переклав з нім. Анатолій Онишко]. Львів : Літопис, 2007. 752 с.

Маркова М. В. «Роковини» Джона Донна як петрарківські тексти // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Філологічні науки. 2023. № 1 (25). С. 34–49.

Матушкіна Д. Д. Локуси міста як складники художнього простору в романі «Свято» Є. Пашковського // Львівський філологічний часопис : Збірник наукових праць. 2018. № 3. С. 163–166.

Хомеча Н. А. Топос міста у творчості Ю. Андруховича // Актуальні проблеми слов’янської філології. Лінгвістика і літературознавство. 2010. № XXIII (1). С. 330–339.

Штейнбук Ф. М. Конвергенція топосу забуття у сучасній світовій літературі // Studia methodologica. 2014. № 37. С. 101–108.

Severina Yelena. Lesia Ukrainka’s Crimean Cycles : A Poetic Dialogue with Adam Mickiewicz // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. 2021. № 8. С. 69–83.

Porter E. H. The Sunbridge Girls at Six Star Ranch. Retrieved from. URL : https://www.gutenberg.org/cache/epub/25578/pg25578-images.html (дата звернення 11.07.2023).