КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ: ПРОБЛЕМИ УСПІШНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОГНІТИВНОМУ ТА ПРАГМАТИЧНОМУ РАКУРСІ
PDF

Ключові слова

комунікативні стратегії і тактики, маніпулятивна стратегія, перлокутивнй ефект, мовні засоби комунікації, мовні маркери communicative strategies and tactics, manipulative strategy, perlocutionary effect, language means of communication, language markers

Як цитувати

СМЕРЧКО, А. А., КОЧМАР, Д. А., & БУДЗ, І. Ф. (2023). КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ: ПРОБЛЕМИ УСПІШНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОГНІТИВНОМУ ТА ПРАГМАТИЧНОМУ РАКУРСІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 87-95. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.12

Анотація

Пропонована стаття присвячена дослідженню комунікативних стратегій і тактик у сучасному дискурсі, та проблемам когнітивного сприйняття й прагматичного впливу у процесі вивчення дисципліни у вищій школі. Наукова розвідка побудована у прагмалінгвістичному руслі, іншими словами, в руслі розгляду функціонування мовних знаків у мовленнєвій комунікації у взаємозв'язку з інтерактивністю її суб'єктів, їх особливостями, спрямованістю психічної активності, реакціями, ситуацією спілкування. Зокрема, досліджується прагматичний вплив контексту, побудований на завоюванні довіри адресата та поляризації навколишньої дійсності в маніпулятивних цілях та створенні ідеологічно вивіреної, на користь певних осіб чи організацій, картини світу у свідомості одержувача інформації, як окремого індивідуума, так і соціуму. Попри досить велику кількість наукових дослідження присвячених комунікативним стратегіям і тактикам та проблемам дискурсу, ще не було здійснено аналізу того, як в процесі вивчення комунікативних стратегій і тактик як дисципліни у вищій школі студенти сприймають окремі стратегії і тактики у когнітивному плані, і як оцінюють можливості і ситуації їх використання у прагматичному плані. Зокрема, робиться акцент на тому, що при аналізі ілюстративного контексту необхідно враховувати фонові знання молодих людей в світлі надзвичайно динамічних в останній час змін у суспільстві і світі, переоцінки реалій дійсності, і, як наслідок, «випадання» із обсягу культурного фону певних знань, або ж ефемерного чи хибного розуміння деяких речей (понять, дій, ситуацій, станів і т. д.). В цьому контексті зазначається, що наведення як ілюстративного матеріалу текстів 5-ти, а тим більш, 10-ти літньої давності викликає у молодих людей певні труднощі, через те, що мовні засоби, застосовані для реалізації визначеної стратегії чи тактики, спираються на реалії чи оцінки, які для студенту не несуть ніякого додаткового семантичного навантаження. Також у статті здійснено спробу ілюстративної демонстрації лінгвокультурних засобів комунікації, які відображають константи національної свідомості, та використовувані для досягнення перлокутивного ефекту у сучасному дискурсі.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.12
PDF

Посилання

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. 2-ге вид. доп. Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. 376 с.

Гавриш М. М. Невербальна поведінка в ситуаціях соціального і ситуативного домінування. Мова і суспільство: зб. наук. праць. Випуск 1. Л. : Видавництво Львівського університету ім. І. Франка. 2010. С. 208-215.

Місягіна І. М. Стратегія ухильності у відповідях на запитання в сучасному англомовному художньому дискурсі: дис… канд. філол. наук: 10.02.04 / Місягіна Ірина Михайлівна. Львів. 2010. 219 с.

Нісаноглу Н. Г., Мунтян С. Г. Маніпулятивна стратегія як стратегія дискурсивної реалізації концепту консенсус в англомовному публіцистичному дискурсі. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70) № 4 Ч. 2 2020. С. 144-148.

Нісаноглу Н. Г., Мунтян С. Г. Стратегія дискредитації в англомовному публіцистичному дискурсі. Науковий вісник херсонського державного університету. Серія: Германістика та міжкультурна комунікація. Випуск 2. 2021. Херсон. 2021. С. 43-47.

Пастернак Т. А. Комунікативна стратегія як конструктивна характеристика дискурсу / Т. А. Пастернак // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. 2013. Вип. 38. С. 215-217. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_38_68

Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації: Підручник. Черкаси : Видавництво Чабаненко Ю.А., 2011. 350 с.

Смерчко А. А. Фразеологічні інновації як відображення сприйняття світу : дис… канд. філол. наук : 10.02.01, 10.02.02. Дрогобич, 1997. 223 с.

Устименко С. Є. Особливості реалізації стратегії ухиляння від відповіді у конфліктно спрямованому англомовному побутовому дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Випуск 53. 2015. С. 252-256.

Фpoлова I. Є. Регулятивний потенціал стратегій конфронтації у англомовному дискурсі : автореферат дис…канд. філол. наук : 30.06.15. Харків. 2015. 36 c.

Чеберяк А. М. Тактика образи: комунікативні ходи, мовні та мовленнєві засоби реалізації (на матеріалі текстів мовленнєвого жанру «відкритий лист»). Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». Луцьк : Вид-во Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. № 17. С. 88–93.

Чеберяк А. М. Мовленнєвий жанр «відкритий лист»: комунікативно-прагматичні аспекти організації (на матеріалі української, польської та англійської мов): дис… канд. філол. наук : Львів, 2010. 255 с. URL: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/259/1/Чеберяк%20Анна%20Миколаївна.pdf

Schelling T.C. The Strategy of Conflict. Harvard University Cambridge. Massachusetts. London. 1990. 328 p.