РОЛЬ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ У ФОРМУВАННІ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
PDF

Ключові слова

проєктна культура, куратор академічної групи, фасилітатор, громадянська та здоров’язберігаюча компетентність, проєкт, оздоровчо-рекреаційні технології, проєктна мобільність project culture, curator of the academic group, facilitator, civic and health competence, project, health and recreational technologies, project mobility

Як цитувати

ГОЛЯ, Г. М., БУГАЙЧУК, Н. Б., & ТАРАСЮК, В. Й. (2021). РОЛЬ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ У ФОРМУВАННІ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (2), 26-34. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.4

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування проєктної культури майбутніх педагогів у взаємодії з куратором академічної групи. Актуальність дослідження визначається необхідністю переосмислення освітньої парадигми та генерації нових ідей щодо модернізації освітнього процесу. Визначено, що професіоналізм сучасного вчителя визначається рівнем сформованості у нього культури проєктної діяльності. Метою дослідження стало теоретич- не обґрунтування моделі формування культури дозвілля студентів засобами позааудиторної проєктної діяльнос- ті. Подано теоретичний аналіз вітчизняної і зарубіжної науково-методичної літератури, нормативно-правових документів та законодавчої бази. Проаналізовано різні авторські погляди на зміст поняття «проєктна культура» та з’ясовано, що вона є складовою професійної підготовки фахівця будь-якого профілю. Студентська молодь роз- глядається як цільова зі своїми мріями, бажаннями, інтересами та цінностями, тому створення розвивального середовища в закладі освіти найкраще стимулюватиме студентів до проєктної діяльності та мобільності. Визна- чено, що куратор академічної групи нині виконує роль фасилітатора, координатора, тьютора та академічного консультанта. Обґрунтовано рівень сформованості у студентів громадянських та здоров’язбережувальних компе- тентностей на основі проведеного дослідження (анкетування) серед студентів Комунального закладу вищої осві- ти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. Подано опис успішних проєктів, що реалізовані спільно з місцевими органами влади і громадськими організаціями. Окреслено перспективу розвитку проєктної мобільності студентів закладу освіти в межах України та закордоном.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.4
PDF

Посилання

Бережна Л. Проектна культура як основний спосіб реалізації інноваційної педагогічної діяльності. Теорія та методика управління освітою. Київ, 2010. № 3. С. 2–4.

Забродська Л., Онопрієнко В., Хоружа Л., Цимбалару А. Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя: науково-методичний посібник. Харків: Видавнича група «Основа», 2007. 208 с.

Лучанінова П. Куратор академічної групи як ключовий суб'єкт виховної системи ВТНЗО. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля 2017. Вип. 1(76). С. 120–132.

Молодіжна політика в умовах децентралізації : портал «Децентралізація». URL: https://decentralization.gov.ua/youth (дата звернення: 22.03.2021).

Національна доктрина розвитку освіти України : Указ Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#n10 (дата звернення: 23.03.2021).

Професійний стандарт вчителя початкових класів : наказ Мінекономіки від 23.12.2020 р. № 2736. URL: https://nus.org.ua/wpcontent/uploads/2020/12/Nakaz_2736.pdf (дата звернення: 26.03.2021).

Сидоренко В., Брехунець А. Сутність поняття проектної культури. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2013. Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. С. 270-278.

Сухомлинський В. Вибрані педагогічні твори в 5 томах. Т. 2. Київ: Радянська школа, 1976. 420 с.

Ушинський К. Твори в 6 томах. Т. 1. Київ : Радянська школа, 1952. 123 с.

Хоружа Л. Проектна культура вчителя: етичний компонент. Шлях освіти. Харків, 2006. № 4. С. 11–15.

Sypczenko, W., Sypczenko, О. Praca kuratora w celu kształtowania obywatelskości wśród młodzieży studenckiej. Wychowanie dzieci i młodzieży w społeczeństwie demokratycznym. Warszawa, 2013. С. 132–144.

Lin Ch., Chuang Sh. (2019). Using team projects for making short films to cultivate students’ interdisciplinary competencies. Interactive Learning Environments. URL:https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1451900 (Last accessed: 24.03.2021).

Kallio J., Halverson R. (2020). Distributed leadership for personalized learning. Journal of Research on Technology in Education. URL: https://doi.org/10.1080/15391523.2020.1734508 (Last accessed: 22.03.2021).

Siqin T., Kai Wah Chu S. (2019). How students take collective responsibility for productive collaboration: an empirical examination of online discourse. Interactive Learning Environments. URL: https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1636081 (Last accessed: 22.03.2021).