ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДНИК ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
PDF

Ключові слова

сталий розвиток, екологічна освіта, екологічна компетентність, парадигма сталого розвитку, екологічний імператив sustainable development, ecological education, ecological competence, paradigm of sustainable development, ecological imperative

Як цитувати

БОРТНЮК, Т. Ю., & ГОЛЯ, Г. М. (2021). ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДНИК ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 17-24. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.1.2

Анотація

У статті розглянуто основні етапи становлення та реалізації стратегії сталого розвитку. Відзначено, що сучасні світові тенденції націлюють національне господарство на перехід до нової ідеології життя, екологічно зорієнтовано- го суспільства шляхом формування високого рівня екологічної освіти в інтересах сталого розвитку. Нині екологіч- ний імператив, екологічна парадигма мають стати керівними у практиці підготовки спеціалістів будь-якого профілю діяльності, у тому числі майбутніх педагогів. У цьому контексті розкрито сутність екологічної освіти як необхідної складової освіти для сталого розвитку. З одного боку, вона повинна бути самостійним елементом загальної системи освіти, і з іншого боку, виконує інтегративну роль у становленні освіти для сталого розвитку. На підставі проведе- ного аналізу рівня сформованості екологічної освіти студентів факультету початкової освіти та фізичної культури Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради відзначено, що для забезпечення підвищення рівня екологічної освіти як складової освіти для сталого розвитку необхідним є поступове оновлення змісту освіти з включенням ідей сталого розвитку в стандарти вищої освіти України. Екологічна освіта у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя забезпечить вдосконалення освітнього процесу, дозволить роз- крити усі потенційні можливості сучасного педагога НУШ як провідника ідей сталого розвитку України.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.1.2
PDF

Посилання

Бондар О., Барановська В., Єресько О. Екологічна освіта для сталого розвитку у запитаннях та відповідях: науково-методичний посібник для вчителів. Херсон : 2015. 228 с.

Концепція екологічної освіти в Україні : Рішення Колегії МОНУ від 20.12.2001 № 13/6-19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v6-19290-01#Text (дата звернення: 21.03.2021).

Крисаченко В. Екологія. Культура. Політика : концептуальні засади сучасного розвитку. Київ : Знання України, 2001. 598 с.

Куценко В., Трілленберг Г. Екологічна освіта – важливий інструмент сталого розвитку. Економіка природокористування і охорони довкілля. 2014. № 2014. С. 20–22.

Національна доктрина розвитку освіти України : Указ Президента України від 17.04.2002 р. N 347/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 347/2002#Text (дата звернення: 26.03.2021).

Патон Б. Національна парадигма сталого розвитку України. Київ: Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України, 2012. 72с. URL: http://ecos.kiev.ua/ share/upload/Dopovid_nacionalna_paradygma_stalogo_rozvytku.pdf (дата звернення: 25.03.2021).

Проекти концепції сталого розвитку України: можливість їх вдосконалення та застосування. Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/ 1566/ (дата звернення: 23.03.2021).

Січко І. Екологічна освіта й виховання як елементи стратегії сталого розвитку. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. 2016. Випуск 4. С. 173–178.

Цілі Сталого Розвитку України: Національна доповідь. URL: http://menr.gov.ua/files/docs (дата звернення: 22.03.2021 ).

Agenda 21: United Nations Conference on Environment. Development Rio de Janerio. 3–14 June 1992. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/ outcomedocuments/ agenda21 (Last accessed: 26.03.2021).

Meadows D., Randers J., (1972). The Limits to Growth. Universe Books.URL:https://www.clubofrome.org/publication/the-limits-to-growth/ (Last accessed: 24.03.2021).

Paige К. (2017). Educating for sustainability: environmental pledges as part of tertiary pedagogical practice in science teacher education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education. URL : https://doi.org/ 10.1080/1359866X.2016.1169504 (Last accessed: 21.03.2021).

Walshe N., Tait V. (2019). Making connections: a conference approach to developing transformative environmental and sustainability education within initial teacher education. Environmental Education Research. URL: https://doi.org/10.1080/13504622.2019.1677858 (Last accessed: 22.03.2021).