ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»
PDF

Ключові слова

дистанційна освіта, іноземна мова, англійська мова, заклад вищої освіти, здобувач distance education, foreign language, English, institution of higher education, student

Як цитувати

ВОРНАЧЕВ А. O. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 3-9. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.1

Анотація

Стаття розглядає питання використання системи дистанційної освіти під час викладання іноземної мови, що спричинено необхідністю сьогодення у навчанні студентів закладів вищої освіти. Дистанційний навчальний процес здійснюється за допомогою комбінації синхронних і асинхронних засобів, зберігаючи гнучкість, зручність і забезпечуючи якість та ефективність у вивченні англійської мови. Але дистанційні методи навчання англійської мови студентів закладів вищої освіти за освітньою програмою “Міжнародна економіка” залишаються системно не розглянуті і вимагають детального вивчення. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати роль, важливість, необхідність дистанційного вивчення англійської мови у вищій освіті сучасної молоді на основі характеристик сучасних технологій. Об’єктом дослідження є навчальний процес дистанційного навчання іноземної мови. Предметом дослідження є методи дистанційного навчання іноземної мови студентів закладів вищої освіти в Україні. Методи дослідження: аналіз літератури з теми дослідження, систематизація та порівняння відомостей щодо процесу навчання та застосування системи дистанційного навчання, описовий, функціональний, конструктивний та метод перекладу. Використання дистанційного навчання у закладах вищої освіти сьогодні має як переваги, так і недоліки. Переваги: доступ до отримання знань, незалежно від місцезнаходження учасників навчального процесу; зменшення витрат закладів освіти на оренду приміщення та комунальні послуги; можливість одночасного навчання великої кількості студентів; збільшення часу на самостійну роботу; підвищення рівня знань за допомогою сучасних засобів інформаційно-комунікативних технологій. Недоліки: постійна співпраця через мережу Інтернет не замінить повною мірою безпосереднє спілкування; відсутність можливості обʼєктивно оцінити знання здобувачів вищої освіти; відсутність саморегуляції, самодисципліни, зосередженості, уваги, посидючості, терпіння, організованості, відповідальності та високої мотивації протягом тривалого часу кожного дня; відсутність високоякісних послуг Інтернет-з’єднання у всіх учасників одночасно. Викладачі іноземної мови повинні знаходити найбільш результативні й ефективні способи навчання студентів закладів вищої освіти, впроваджуючи нові методи викладання, покращуючи якість дистанційного навчального процесу. Перспектива подальших досліджень передбачає вивчення ролі інтерактивних платформ як ефективного інструмента дистанційного навчання англійській мові студентів закладів вищої освіти.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.1
PDF

Посилання

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. К. : Атіка, 2009. 684 с.

Вишнівський В. В., Гніденко М. П., Гайдур Г. І., Ільїн О. О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів. К.: ДУТ, 2014. 140 с.

Гулак В. О. Особливості дистанційного навчання англійської мови: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец. : 6.020303 – філологія. Суми: СумДУ, 2019. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreamd ownload/123456789/74165/3/Gulak_bac_rob_pdf.pdf;jsessionid=3C63856DA70681FBF036E0AFF4688E7C

Дистанційна освіта. Міністерство освіти і науки України. 2021. URL: https://mon.gov.ua/ua/ osvita/vishaosvita/distancijna-osvita

Коваленко А. Дистанційне навчання іноземної мови за умов пандемії: специфіка форм і методів роботи. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 35, том 3. 2021. C. 250–255.

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні року: Постанова від 20 грудня 2000 / Міністерство освіти і науки України. URL : http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html.

Кухаренко В. М., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г. Дистанційне навчання: умови застосування. Дистанційний курс : навч. пос. Х: НТУ «ХПІ», «Торсінг», 2002. 320 с.

Кушмар Л. В., Колот Л. А. Myenglishlab як одна з інноваційних платформ змішаного навчання. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. Вип. 89. 2019. С. 52–58. URL: https://doi.org/10.26565/2227-8877-2019-89-08

Про вищу освіту : Закон України № 1556–II від 1 липня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18#Text

Adams J. E-learning offer myriad opportunities for rapid talent development. 2008. Pp. 69–73. URL: http://yellowedge.files.wordpress.com/2008/03/adams.pdf.

Bodendorf F. Computer in der fachlichen und universitären Ausbildung. München, 1990. 131 p.

Dichanz H. E-Learning: Begriffliche, psychologische und didaktische Überlegungen zum «electronic learning». Medienpädagogik. 2001. URL: www.medienpaed.com/00-2/dichanz_ernst1.pdf

Hoрpe G. Classification and Sustainability Analysis of E-learning Applications. Universitat Hannover, 2003. 243 p.

Kettunen J. Strategy Process in Higher Education. Journal of Institutional Research. Vol. 15, No 1. 2010. Pp. 16–27.

Yunsheng Z. A Study of Autonomy English Learning on the Internet. English Language Teaching. Vol.1, № 1. 2008. Pp.147–150.