ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
PDF

Ключові слова

діти з особливими освітніми потребами; психологічний супровід; комплексна робота команди фахівців; організація освітнього процесу; напрями психологічного супроводу; психологічна діагностика; методи діагностики; психологічна корекція; умови проведення корекційної роботи; методи корекційної роботи; психологічне консультування; форми консультативно-просвітницької роботи; психологічна реабілітація; психологічна підтримка children with special educational needs; psychological support; integrated work of a team of specialists; organisation of the educational process; areas of psychological support; psychological diagnostics; diagnostic methods; psychological correction; conditions for conducting correctional work; methods of correctional work; psychological counselling; forms of counselling and educational work; psychological rehabilitation; psychological support

Як цитувати

ЗОБЕНЬКО, Н. А., & ЗОРОЧКІНА, Т. С. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 28-34. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.5

Анотація

У статті обґрунтовано особливості здійснення психологічного супроводу учнів з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти. Проаналізовано, що інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами є технологічно складним процесом, який вимагає комплексної роботи команди фахівців, зокрема, і роботи практичного психолога навчального закладу, сфера діяльності якого є надзвичайно широкою. Окреслені основні напрями роботи практичного психолога, який здійснює супровід інклюзивного навчання: психологічна діагностика; корекція; консультування; реабілітація; підтримка. Акцентовано, що психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами сприяє високій ефективності навчання, забезпечує його варіативність, дає змогу врахувати вікові та індивідуальні особливості учнів. Психологічний супровід – комплексна система психологічних умов, підтримки, допомоги, що забезпечує успішне перебування кожної дитини в конкретному освітньому середовищі. Питання психологічного супроводу в освіті розглядається з точки зору підходу розвитку особистості, реалізації її індивідуального потенціалу. Зазначено, що здійснення психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами та врахування психологічних аспектів їх розвитку, підтримання сприятливої атмосфери в дитячому та педагогічному колективах, визначення психологом реальних перспектив в особистісному зростанні та розкриття потенціалу кожного школяра – все це і багато іншого в гармонійному поєднанні впливають на результативність освітнього процесу, реалізації особистісно-орієнтованої моделі освіти, реалізації принципу дитиноцентризму.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.5
PDF

Посилання

Колупаєва А. А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: монографія. Київ: Педагогічна думка, 2007. 458 с.

Прохоренко Л.І., Бабяк О.О., Баташева Н.І. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами: стратегія реалізації. Вісник НАПН України. 2020. 2(1). С. 1–6.

Гречко Л. М. Психологічний супровід дітей з вадами психофізіологічного розвитку в загальноосвітній школі. Серія педагогічна: Вип.6. Кам’янець – Подільський: Кам’янець – Подільський державний університет, 2006. С. 247–250.

Бітянова М. Р. Психолог у школі: зміст діяльності і технології. Київ: Главник, 2007. 160 с.

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 26.07.2012 року № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивногонавчання». URL: http://document.ua/pro-organizaciyupsihologichnogo-i-socialnogo-suprovodu-v-um-doc106554.html (дата звернення: 17.06.2023).

Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти : Наказ МОН України від 08 червн. 2018 р. № 609. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-prokomandupsihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladizagalnoyi-serednoyita-doshkilnoyi-osviti (дата звернення: 17.06.2023).

Луценко І. В. Організація та нормативно-правові аспекти діяльності різнопрофільних фахівців у інклюзивному навчальному закладі. Особлива дитина: навчання і виховання, 2015. № 2 (74). С. 35–45.

Психологічний супровід інклюзивної освіти : метод. рек. / ред. А. Г. Обухівська. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. 92 с.

Швед М. Основи інклюзивної освіти: підручник. Львів: Український католицький університет, 2015. 360 с.

Інклюзивне навчання: організаційне, змістове та методичне забезпечення: навчально-методичний посібник/кол.авторів; за заг. ред. С. П. Миронової. Кам’янець-Подільський: Кам’янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. 236 с.

Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі. Київ: Редакція загальнопед. газет, 2012. 128 с.

Матвєєва О. Напрями психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої освіти. ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ. Zborník vedeckých prác, 2020. Р. 71–80.

Колупаєва А. А. Організаційно-педагогічні умови інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір. Дефектологія, № 4, 2003. С. 19–23.

Рачова Н. Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими потребами. Дефектолог. №10, 2009. С. 4–8.

Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр : постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 // Кабінет Міністрів України: [сайт]. Київ, 2017. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF (дата звернення: 17.06.2023).

Колупаєва А. А. Засадничі понятійно-термінологічні визначення інклюзивної освіти. Дефектологія, №2, 2009. С. 3–8.

Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: монографія. Київ: «Самміт-Книга», 2009. 272 с.