ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ: АДАПТАЦІЯ ТА ВИКЛИКИ
PDF

Ключові слова

іноземна мова, змішане навчання, викладання, вища школа, технології, здобувачі освіти foreign language, blended learning, teaching, higher school, technologies, students

Як цитувати

МАРТИНЮК, А. П., & ТРИНДЮК, В. А. (2023). ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ: АДАПТАЦІЯ ТА ВИКЛИКИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 41-47. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.7

Анотація

Стаття присвячена розгляду теоретичних та практичних досліджень щодо стану та проблем у викладанні іноземної мови в умовах змішаного навчання у вищій школі України. Було з’ясовано, що навчання іноземній мови у змішаному форматі – особливий виклик для науково-педагогічних працівників, оскільки зумовлений специфікою предмету, яка охоплює різні види мовленнєвої діяльності і потребує постійної практики у говорінні, читанні, письмі і аудіюванні. У статті наголошується на тому, що реалізація змішаного формату дозволяє ефективно розвивати усі види і форми роботи для формування вмінь та навичок з іноземної комунікації, надає викладачам і здобувачам освіти унікальну можливість використовувати цифрові технології та ресурси всесвітньої мережі. Тому викладач та його спосіб викладання відіграє ключову роль та впливає на досягнення програмних результатів навчання. Викладання залежить від рівня володіння викладачем цифровими уміннями та навичками роботи із різноманітними гаджетами та ресурсами всесвітньої мережі, від володіння методиками і технологіями, які він впроваджує на заняттях, від педагогічної майстерності, гармонійного поєднання усіх форм діяльності, а також від особистісних якостей та стосунків із студентами. Подано детальний опис та аналіз результатів власного дослідження, які показали, що, на думку здобувачів освіти, якість викладання іноземної мови на хорошому рівні, вивчати мову зручно і більшість хотіла б продовжувати навчання у змішаному форматі. Респонденти зазначають, що викладання відбувається із використанням цифрових технології та ресурсів всесвітньої мережі для формуванням усіх видів мовленнєвої діяльності, так як викладачі ставлять перед студентами творчі завдання, мотивують та заохочують до вивчення іноземних мов. Як показало дослідження, якщо ще два роки тому головним недоліком змішаного навчання і викладання вважалися проблеми із цифровою грамотністю та недостатньо швидким доступом до Інтернету, то сьогодні значно менша частка опитаних вказують такі проблеми. Очевидно, що усі учасники освітнього процесу адаптувалися до змішаного формату і нині триває період удосконалення навичок володіння сучасними цифровими технологіями. Окрім того, перед викладачами постали нові виклики у процесі викладання іноземної мови, які пов’язані із списуванням з мережі інтернет та онлайн перекладів.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.7
PDF

Посилання

Безлюдний, О., В. Безлюдна, В., Щербань, І., Комар, О. Досвід використання змішаного навчання на заняттях з англійської мови у закладах вищої педагогічної освіти. ISSN: 2076-8184. B: Інформаційні технології і засоби навчання. Том 73, No5. 2019. СС.86-100. URL:https://www.researchgate.net/publication/336951520_dosvid_vikoristanna_zmisanogo_navcanna_na_zanattah_z_anglijskoi_movi_u_zakladah_visoi_pedagogicnoi_osviti. (Дата звернення 04.04.23).

Лимар Л. Основні переваги та недоліки дистанційного навчання іноземних мов у немовному закладі вищої освіти. Український педагогічний журнал. 2022.No 1. URL: https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/583/513. (Дата звернення 24.04.23).

Міністерство освіти і науки України (2020). Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти. 58c. URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf. (Дата звернення 14.04.23).

Триндюк, Мартинюк, Губіна. Особливості організації занять з іноземної мови в умовах змішаного навчання. Інноватика у вихованні. Випуск 13.Том 2. 2021. URL: https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/article/view/331/329. (Дата звернення 12.04.23).

Тимощук Н. Застосування моделі blended learningпід час викладання іноземної мови в немовному (аграрному) ЗВО. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. No62, Т. 2. 2019. CС.216-220. URL: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/62/part_2/45.pdf. (Дата звернення 15.04.23).

Форостюк І. Викладання іноземної мови у вищій школі в умовах дистанційного навчання. URL: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35734/1/1.pdf. (Дата звернення 24.04.23).