ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
PDF

Ключові слова

педагогіка партнерства, молодші школярі, партнерська взаємодія, нова українська школа, інноваційний освітній простір, гуманізація, принципи партнерства partnership pedagogy, younger schoolchildren, partnership interaction, new Ukrainian school, innovative educational space, humanization, principles of partnership

Як цитувати

ПОЧИНОК, Є. А. (2023). ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 95-102. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.14

Анотація

У статті розглянуто сутність та основні положення педагогіки партнерства і суб’єкт-суб’єктних відносин в умовах Нової української школи. Проаналізовано різні дефініції понять «партнерська педагогіка», «діалогічне спілкування», «партнерська взаємодія». Охарактеризовано мету та ключові принципи партнерської взаємодії у контексті реалізації інновацій сучасної початкової школи, серед яких варто відзначити принципи довіри, рівності, розподіленого лідерства, поваги до особистості. Визначено позитивні фактори впливу партнерських відносин у початковій школі на розвиток особистості молодшого школяра, де, на наш погляд, найбільшу роль відіграє орієнтація на учня, моральні та сімейні цінності. Розкрито педагогічний потенціал форм та методів партнерської взаємодії, зокрема, доведено, що партнерство в освіті забезпечує підготовку конкурентноспроможної, самостійної, відповідальної та вимогливої до результатів власної діяльності особистості, здатної протистояти викликам суспільства. У процесі дослідження особливостей педагогіки партнерства в умовах нової української школи вдалося виокремити сучасні форми партнерської взаємодії, серед яких підвищеної уваги заслуговує діалогічне спілкування, яке за дистанційного навчання стає особливо актуальним, адже учням наразі найбільше не вистачає «живого» діалогу та безпосереднього контакту з іншими суб’єктами навчання. Перелік загальноприйнятих методів партнерської взаємодії доповнено актуальними методами в умовах дистанційного навчання, зокрема методами онлайн-взаємодії, прогресивного взаємовпливу, рефлексивної взаємодії та конструктивної комунікації. Доведено, що ефективна партнерська взаємодія має носити системний та цілеспрямований характер і тільки за таких умов буде здійснюватися успішна інтеграція сім’ї та школи з метою стимулювання розвитку особистості молодшого школяра. Крім зазначених, окреслено подальші шляхи реалізації партнерської педагогіки в умовах нової української школи.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.14
PDF

Посилання

Єпіхіна М. Сутність принципів педагогіки партнерства в контексті реалізації концепції Нової української школи. Гуманізація навчально-виховного процесу. 2018. № 6 (92). С. 213–234.

Жадан Р. І. Теоретичні основи «педагогіки партнерства» в освітньому процесі. Партнерство в освіті. Практика взаємодії у контексті освітньої діяльності на шляху розбудови Нової української школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 2022. Харків: Харківська академія неперервної освіти. С. 119–126.

Китиченко С. Т., Китиченко С. О. Реалізація принципів педагогіки партнерства в умовах дистанційного навчання. Партнерство в освіті. Практика взаємодії у контексті освітньої діяльності на шляху розбудови Нової української школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 2022. Харків: Харківська академія неперервної освіти. С. 32–37.

Концепція Нової української школи. Міністерство освіти і науки України : веб-сайт. URL: https://mon.gov.

ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf (дата звернення: 03.12.2022).

Кравчинська Т. С. Педагогіка партнерства: повага до особистості. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2019. Вип. 43. С. 333–335.

Нова українська школа: організація взаємодії з батьками учнів початкової школи: Навчально-методичний посібник. / Бабко Т. М., Банах О. В., Вознюк А. В., Коломоєць Г. А., Кудрик Л. Г., Мельник О. М. Київ : Видавничий дім «Освіта», 2020. 208 с.

Нова українська школа: порадник для вчителя / за ред. Н. М. Бібік. Київ : Літера ЛТД, 2018. 160 с.

Ціпан Т. Інноваційні форми та методи педагогічної взаємодії школи і сім’ї у вихованні учнівської молоді.Збірник наукових праць «Інноватика у вихованні». 2020. Т. 1. № 12. С. 235–241.

Dedusenko Z., Kopeliuk O., Kupriianenko E., Sydorenko O., & Kutluieva D. (2022). The innovative way of development of pedagogical sciences: a modern look at the study of current problems. Revista Eduweb, 16(2), 155–165. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2022.16.02.11