МІСЦЕ SOFT SKILLS МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
PDF

Ключові слова

освіта, організація, учитель, стрес, стресостійкість, методи, шляхи education, organization, teacher, stress, stress resistance, methods, ways

Як цитувати

БАШКІР, О. І., БОЧАРОВА, М. П., СИДОРЕНКО , Н. В., & ТАРАСЕНКО, О. М. (2023). МІСЦЕ SOFT SKILLS МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 116-121. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.17

Анотація

Вимоги до освіти, зумовлені спочатку пандемією, а потім воєнним станом в Україні, поставили перед закладами освіти завдання реалізації навчання спочатку дистанційно, а потім у змішаному форматі. Дистанційна форма організації навчання стала викликом для учительської спільноти в організації взаємодії учасників освітнього процесу в цілому. Вихід із зони комфорту практикуючого вчителя, котрого не готували до дистанційної взаємодії ні заклади освіти, ні інституції підвищення кваліфікації, призвів до виникнення стресу освітян, активного самонавчання поза страхом перебування в замкнутому просторі через можливість захворіти. Воєнний стан лише загострив ситуацію стресовості українського вчительства, адже, не зважаючи на потребу працювати в змішаному форматі, вчителі мали мотивувати та підтримувати учнів та їхніх батьків, не звертаючи увагу на свій власний страх за своє життя та життя своїх рідних і близьких. Лише сформованість гнучких навичок, або, так званих, soft skills, дозволяє кожній людині, і зокрема вчителю, долати стрес, залишатися спокійним, критично оцінювати ситуації, бути стресостійким. У статті визначено, що забезпеченню стресостійкості вчителів під час організації освітнього процесу в умовах надзвичайних ситуацій сприяють сформовані в учителів soft skills. З-поміж різних soft skills (навички спілкування, лідерські навички, уміння поціновувати різноманітність і демонструвати толерантність і поміркованість щодо різних форм самопрезентації дітей та інклюзії) розкрито сутність гнучких навичок емоційного інтелекту, емоційної саморегуляції, саморефлексії, життєстійкості. Авторами уточнено шляхи підвищення стресостійкості вчителів: релаксація (аутотренінг, медитація, сміхотерапія, кольоротерапія, ароматерапія, йога, творчі спроби самовираження), рекреація (фізкультура, дихальнi вправи), катарсис (спілкування з близькими, домашніми тваринами, захоплення мистецтвом). Виявлено методи підвищення стресостійкості, а саме: соціально-психологічний ресурс, психологічна освіченість і психологічна культура особистості, особистісні ресурси, інформаційні та інструментальні ресурси, матеріальні ресурси, характер і способи подолання стрес-ситуацій.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.17
PDF

Посилання

Башкір О.І. Формування soft skills засобами активних та інтерактивних методів рефлексії. Перспективи та інновації науки. Серія: «Педагогіка». 2022. № 1(6). С. 26–33. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-1(6)-26-33

Головань М.С. Аналіз тенденцій розвитку вищої освіти в умовах глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія : збірник статей. Ялта : РВВ КГУ, 2011. Вип. 31. Ч. 1. С. 203–211.

Журавльова М., Шпак М. Саморегуляція в структурі емоційного інтелекту молодших школярів. Педагогічний процес: теорія і практика. Серія: Психологія. 2016. № 3(54). С. 52–57.

Науково-методичні основи психологічного супроводу діяльності вчителя в умовах реформування освіти (діагностика і корекція) : Практичний посібник. / авт. кол.: В.Г. Панок, І.В. Марухина, В.В. Рибалка, В.М. Горленко, Д.Д. Романовська, В.В. Предко, С.К. Шандрук, М.В. Саврасов, Н.В. Сосновенко; за наук. ред. В. Панка. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України, 2022. 192с. URL: https://lib.iitta.gov.

ua/733538/1/Nauk_metod_osnovy_psykhol_suprovodu_diialnosti_vchytelia_v_umovakh_reform_osvity_%28diahnostyka_korektsiia%29.pdf

Носовець Н., Пискун О., Рекун О. Теоретичне дослідження поняття «self skills» учителя. Тенденції розвитку вищої освіти та педагогічної науки: СЕРІЯ: Педагогічні науки. 2021. Вісник №14-15 (170-171). DOI: 10.5281/zenodo.5938997

Положення про формування soft skills в учасників освітнього процесу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 2021. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/Formuvanya_soft_skills.pdf

Пометун О.І. М’які навички вчителя для міцної школи. Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 12 лютого 2021 р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 148–150.

Харченко В.Є. Соціально-психологічні особливості стресостійкості особистості. Актуальні проблеми психології. 2015. URL: http://ecopsy.com.ua/data/zbirki/2009_20_2/sb20_ch2_54.pdf

Krapivnyk G., Tuchyna N., Bashkir O., Borysov V., Gonchar O., Plakhtyeyeva V. Modelling the Process of Reflection with Pre-Service Student Teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 2021. №13(3). Р.116-133. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/443

«Soft skills» як необхідна складова якісної професійної підготовки майбутнього вчителя. Rocznik Polsko-Ukraiński 2018, t. XX, s. 175–185. URL: http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/5918/14_Biljakowska_Rocznik_20.pdf