ВПЛИВ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН НА РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
PDF

Ключові слова

творчий розвиток, самореалізація, індивідуально-психологічні особливості, педагогічний процес, естетичний досвід creative development, self-realization, individual – psychological features, pedagogical process, aesthetic experience

Як цитувати

ЯБКОВСЬКА C. П., РОКОШ, В. Й., & МАЗУРОК, І. В. (2023). ВПЛИВ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН НА РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 122-127. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.18

Анотація

У статті окреслено сучасні напрями досліджень індивідуально – психологічних особливостей та міжособистісних взаємин як складного психологічного феномена та вплив педагогічного процесу на формування творчого розвитку учнівської молоді. Зроблено акцент на науковому підході, що розробляється в сучасній вітчизняній педагогіці, згідно з яким було визначено цілеспрямоване використання потенціалу музичного мистецтва як важливого чинника формування особистості у навчально – виховному процесі. Показано важливість вивчення міжособистісних взаємин у шкільному колективі та визначення соціального статусу особистості. Обґрунтовано необхідність створення сприятливих умов для творчої самореалізації дітей, навчанню взаємодії та взаємовпливу у колективі. Показано, що роботу з формування творчого розвитку необхідно поєднувати з вихованням впевненої у собі та оптимістичної особистості. Успішність дитини закладена у самій природі феномена обдарованості, бажання досягти успіху є однією з екзистенційних потреб особистості. Доведено, що розвиток позитивних міжособистісних взаємин при виконанні спільних творчих завдань в кожного учня, виявляє творчі здібності та нахили, впливає на їх творчу самореалізацію та особистісне зростання. Необхідно забезпечувати можливості розвитку творчого потенціалу кожної особистості в художньо-естетичній діяльності, зокрема музичній. Залучення дітей до спільної творчої діяльності, а згодом і до прояву індивідуальних творчих особливостей кожного, створює для них можливість проявити себе, набути комунікативного досвіду, продемонструвати весь потенціал своїх творчих можливостей. Опора на творчий потенціал особистості сприяє підвищенню рівня соціального статусу та формуванню творчого розвитку особистості.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.18
PDF

Посилання

Єременко Ю. В. Самореалізація обдарованих учнів у сучасній Україні: основні чинники та ризики: дис.. канд. соціологічних наук: 22.00.04. Харків, 2018. С. 279.

Киричок В. А. Формування гуманних взаємин молодших школярів у позакласній діяльності. Київ. 1993.

Музика О. Л. Екзистенційні потреби і розвиток обдарованої особистості. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т.VI. Психологія обдарованості.Випуск 10. Житомир, 2015. С. 63–77.

Ninkov I. Education Policies for Gifted Children Within a Human Rights Paradigm: a Comparative Analysis. Journal of Human Rights and Social Work. 2020. Vol. 5. P. 80-89. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs41134-020-00133-1 (дата звернення: 24.02.2023).

Сисоєва С. О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. Поліграф книга. Київ, 1996. 406 с.

Цибулько О. С. Духовні виміри сучасної освіти. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Сєвєродонецьк, 2019. Вип. 6 (93). С. 290–300. URL: http://domtpsnu.snu.edu.ua/index.php/Domtp/article/view/103/96 (дата звернення: 25.02.20223).

Якименко Л. Ю., Луценко В. О. Особливості міжособистісних відносин у дитячому колективі. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. 2012. Вип. 16. Книга 1. С. 389–396.