РОЛЬ ФІЛЬМІВ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ
PDF

Ключові слова

іншомовна комунікативна компетентність, покращити, фільм, засіб, навички foreign language communicative competence, to improve, film, means, skills

Як цитувати

КАРПЕНКО, Г. М. (2023). РОЛЬ ФІЛЬМІВ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 128-132. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.19

Анотація

Стаття присвячена розгляду кіно як ефективного засобу вивчення англійської мови. Окреслено поняття іншомовної компетентності. Простежено вплив відеоматеріалів на формування цієї компетентності. Акцентовано, що відео, зокрема, фільми є необхідною складовою сучасного уроку. Завдяки фільмам учні чують вимову слів та інтонацію, спостерігають за поведінкою людей під час спілкування, запам’ятовують нові слова та вирази. Кіно допомагає учням розширити світогляд, сприяє розвиткові уяви, фантазії, уваги. Фільми підвищують зацікавленість школярів до навчання та мотивацію. Вони успішно вивчають нову лексику, фрази чи закріплюють набуті знання. Перегляд позитивних відео покращує емоційний стан школярів, що важливо під час війни. У статті звернено увагу, що при виборі фільмів до уроку слід звертати увагу на рівень знань учнів, відповідність відео темі уроку, складність матеріалу, актуальність теми, тривалість відео, наявність субтитрів. Розглянуто три етапи роботи з фільмами на уроці: переддемонстраційний, демонстраційний, післядемонстраційний. Переддемонстраційний етап передбачає роботу з фонетикою та фонематичного слуху. Він також допомагає вдосконалити лексику та граматику. Демонстраційний етап передбачає перегляд фільму. Післядемонстраційний етап стосується розвитку усного та писемного мовлення. Звернено увагу, що під час навчання можна використовувати художні, науково-популярні, документальні, навчальні фільми. Можна вибирати фрагменти тривалістю від декількох хвилин і більше або ж показувати цілі.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.19
PDF

Посилання

Державний стандарт початкової загальної освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text

Пометун O.I. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. К. : “К.І.С.”, 2004. 112 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практикум: підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів Під заг. ред. С.Ю. Ніколаєвої. К.: Ленвіт, 2013. 590 с.

Лозинська Л. Ф., Курах Н. П., Депчинська І. А.: Формування іншомовної комунікативної компетентності cтудентів у процесі вивчення іноземної мови. URL: http://academstudies.volyn.ua/index.php/humanities/article/view/283/269 (дата звернення: 25.03.2023).

Бідюк Н. М. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя-філолога: зміст та структура. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць Третьої Міжнар. наук.-практ. конф., (12–14 листоп. 2012 р.). Львів, 2012. С. 158–160.

Зозуля, І. Е.Стадній, А. С. Слободянюк, А. А. Аудіовізуальні засоби навчання в процесі формування іншомовної комунікативної компетентності. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. 2022. Вип. 40. С. 12–28.

Бичкова Н.І. Типологія відеофонограм для навчання усного іншомовного спілкування. Методика викладання іноземних мов. К. : Освіта, 1992. Вип. 21. С. 68–71.

Леонтьєва Т.П. Досвід і перспективи застосування відео в навчанні іноземних мов. Нетрадиційні методи навчання іноземних мов у вузі: матеріали респ. конференції. Мінськ, 1995. С. 61–74.

Онопрієнко, Т. М., Котнюк, Л. Г. Використання автентичних художніх фільмів як засобу формування комунікативної компетенції студентів URL: http://eprints.zu.edu.ua/7711/1/11klgvah.pdf (дата звернення: 23.03.2023).

Рябокучма Т.О., Горбаченко А. Л. Застосування автентичних відеоматеріалів у процесі вивчення іноземної мови для забезпечення ефективного опанування навичок слухання здобувачами вищої освіти. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. Вип. 79. Том 2. С. 90–94.

Свириденко І., Кравець О. Формування іншомовної комунікативної компетентності учнів середньої школи засобами відеоматеріалів. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/252289/250413 (дата звернення: 27.03.2023).