ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ ФІЛОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
PDF

Ключові слова

структурування змісту, філологічні знання, міжпредметні зв’язки, майбутні спеціалісти, іноземна мова за професійним спрямуванням, принципи навчання structuring the content of philological knowledge, intersubject relations, the future specialist, Foreign Language for Specific Purposes (ESP), principles of training

Як цитувати

МАРТИНЮК, А. П., & ТРИНДЮК, В. А. (2021). ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ ФІЛОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 49-54. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.1.6

Анотація

У статті розкриваються дидактичні засади структурування змісту філологічних знань з іноземної мови за про- фесійним спрямуванням. Під структуруванням змісту філологічних знань розуміємо процес, який полягає в сис- темній побудові навчального процесу і є спрямованим на обробку, цільову орієнтацію наукової інформації та її адаптацію до навчальних умов. Наголошується на тому, що філологічна підготовка майбутнього фахівця перед- бачає обов’язкове вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Чіткість, лаконічність та системність структури навчальних матеріалів, особливо у процесі викладання іно- земної мови за професійним спрямуванням є важливою проблемою наголошують як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Важливу роль у процесі структурування змісту філологічних знань відіграють викладачі. Вони, вибира- ючи основні підходи та принципи розробки матеріалів ESP, повинні враховувати індивідуальні особливості своїх студентів та іхньої галузі знань. Насамперед слід володіти рівнем знань та комунікативних навичок студентів на початку навчання, знати потреби студентів з певного фаху, чітко сформулювати компетентності в результаті вивчення філологічної дисципліни. Розглядаються принципи та методи навчання іноземної мови за професійним спрямуванням. Наголошується на невідповідності та неузгодженості у навчальних планах щодо терміну вивчення дисципліни та відповідного курсу для успішної реалізації принципів наступності, міжпредметної координації, а також міжпредметних зв'язків. Основною проблемою, яка стоїть перед викладачами іноземної мови за професійним спрямуванням у закладах вищої освіти, є кількість тижневих годин та термін тривалості курсу навчання. Виникає також суперечність між необхідністю складання обов'язкового вступного іспиту з іноземної мови до магістратури та відсутністю навчальних можливостей для вивчення іноземної мови під час навчання на бакалав- раті, а відтак низьким рівнем володіння студентами іноземною мовою. Подано короткий опис власних напрацювань з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.1.6
PDF

Посилання

Бєляк О.М. Структурування навчальної інформації як складова підготовки студентів немовних спеціальностей. Наука і освіта. №3. 2014. С. 12–15.

Вадаська С.В. Значення організації навчального процесу для студентів немовних спеціальностей. Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні освітні технології: міжнародний досвід» (21 січня 2016 р.). Київ : ЦУЛ. С. 16–18.

Мартинюк А. Проблема структурування знань та її значення в навчальному процесі. Вісник Львів. ун-ту. 2008. № 24. С. 28–37.

Редько В., Пасічник В. Забезпечення наступності іншомовної освіти в системі «старша школа – ВНЗ»: зацікавлений погляд на проблему. Рідна школа. № 11 (листопад). 2013. С. 21–30.

Триндюк В.А. Німецька мова: Методичні рекомендації до практичних занять з «Іноземної мови за професійним спрямуванням» для студентів відділення Початкова освіта. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. 44 с.

Klimova, B. (2015). Developing ESP Study Materials for Students at a Non-philological Faculty. Procedia – Social and Behavioral Sciences 197:104-107. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.07.063. URL: https://www.researchgate.net/publication/282599394_Developing_ESP_Study_Materials_for_Students_at_a_Non-philological_Faculty.(Last accessed: 24.03.2021)

Donesch-Jezo, E. (2012). English for Specific Purposes: What does it mean and why is it different from teaching General English? Conference: Confluence II, At: Tulsiramji Gaikwad-Patil College of Engineering and Technology, Nagpur, India. URL: https://www.researchgate.net/ publication/308914571_English_for_Specific_Purposes_What_does_it_mean_and_why_is_it_different_from_teaching_General_English. (Last accessed: 24.03.2021).