НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: CASE STUDY
PDF

Ключові слова

стратегічне управління, стратегія розвитку, заклад вищої освіти, місія закладу вищої освіти, розроблення стратегії розвитку, лідерство strategic management, development strategy, higher education institution, mission of higher education institution, development strategy design, leadership

Як цитувати

БОЙЧУК, П. М., & ФАСТ, О. Л. (2021). НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: CASE STUDY. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 3-16. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.1.1

Анотація

У статті на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного науково-педагогічного дискурсу, а також аналітичного вивчення досвіду вітчизняних закладів вищої освіти виявлено методологічні підходи щодо розроблення стратегії розвитку сучасного педагогічного закладу вищої освіти. Методологічним підґрунтям дослідження послугували методи контент-аналізу та кейс-метод, а також рейтин- говий підхід до вивчення відповідного досвіду ЗВО України. За підсумками проведеного дослідження сформу- лювано методологічні рекомендації щодо розроблення стратегій розвитку сучасних вітчизняних закладів вищої освіти, які допоможуть удосконалити цей процес. У прийнятті управлінських рішень щодо розроблення стратегії розвитку ЗВО слід використовувати критерій альтернативності та оцінювати імовірність успішності конкретної стратегії за критеріями: узгодженості з попе- редніми досягненнями; витратністю ресурсів; орієнтацією стратегії за місцем закладу у конкуренції; за способом досягнення конкурентних переваг; термінами реалізації стратегії тощо. Структура стратегії розвитку закладу вищої освіти варіюється, однак, як правило, містить такі усталені компо- ненти: історична довідка про ключові віхи становлення закладу; характеристика актуального стану вишу, рівень його інфраструктури; місію та візію закладу (бачення його перспектив); цінності закладу вищої освіти; аналіз сильних та слабких сторін, загроз та можливостей; комплекс стратегічних цілей та завдань, критерії оцінювання їх досягнення та шляхи реалізації; очікувані результати. Якісна і дієва стратегія розвитку закладу вищої освіти – результат системної роботи не тільки керівництва чи робочої стратегічної групи, а цілої низки (пулу) зацікавлених сторін (стейкхолдерів), які залучаються на відповід- них етапах її розроблення: професорсько-викладацький склад, працівники закладу, студентство та випускники, представники роботодавців, представники профільних відомств, дорадчих органів, експертного середовища тощо. У дослідженні обґрунтовано, що взаємодія зі стейкхолдерами та дієві стратегічні комунікації – це ті інструменти, що уможливлюють розроблення якісної та конкурентоспроможної стратегії розвитку закладу вищої освіти.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.1.1
PDF

Посилання

Андрощук І. Стратегії розвитку університетів республіки Польща в контексті управління професійним

розвитком викладачів кафедр менеджменту. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Київ, 2018. С. 93–100.

Гончарова С. Ю. Стратегічне управління: нав. посіб. Харків : Вид-во ХНЕУ, 2004. 164 с.

Луговий В., Слюсаренко О., Таланова Ж. Від акредитації до рейтингу (функціонування vs розвиток).

Університети і лідерство. Київ, 2018. Вип. 2. С. 3–20.

Калашнікова С. Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири. Вища освіта України.

Київ, 2012. Вип. 2. С. 80–84.

Кочарян І.С. Стратегія управління вищим навчальним закладом в сучасних умовах. Київ : Освіта України,

192 с.

Кравченко О.І. Етапи розроблення стратегії розвитку університету. Науковий вісник національного

університету біоресурсів та природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія.

Київ, 2015. Вип. 208 (2). С. 128–136.

Кравченко О.І. Значення стратегії розвитку університету та критерії оцінювання її ефективності. Гірська

школа Українських Карпат. Івано-Франківськ, 2016. Вип.14. С. 53–56.

Кравченко О.І. Критерії оцінювання якості стратегії розвитку університету. Science and Education

a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 2016. Вип. 92. С. 32–35.

Кравченко О.І. Особливості стратегічного розвитку університетів України. Вісник Глухівського національного

педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Глухів, 2016. Вип. 32. С. 7–17.

Кравченко О.І. Принципи моделювання стратегічного розвитку університету. Записки Бердянського дер-

жавного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Бердянськ : БДПУ, 2016. Вип. 3. С. 195–199.

Кравченко О.І. Інструменти моделювання стратегічного розвитку університету. Вісник Луганського націо-

нального університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Луганськ, 2017. Вип. 1(2). С. 122–129.

Кравченко О.І. Методичні рекомендації щодо моделювання стратегічного розвитку університету.

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань,

Вип. 1. С. 215–223.

Кравченко О.І. Стейкхолдерський підхід у моделюванні стратегічного розвитку університету. Науковий

часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки. Київ, 2018. Вип. 61. С. 155–159.

Кравченко О.І. Технологія вибору стратегії розвитку університету. Web of Scholar. 2018. Вип. 4,

№ 4 (22). С. 23–26.

Пшенична Л.В. Менеджмент в освіті. Суми : Мрія, 2012. 216 с.

Семеног О.М., Вовк М.І. Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університету :

монографія. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. 284 с.

Ситницький М.В. Концептуальні засади стратегії розвитку Варшавського університету. Глобальні

та національні проблеми економіки. Миколаїв, 2018. Вип. 21. С. 400–406.

Boichuk P.M., & Fast O.L. (2017). Organizational culture and technology-infused management in higher

education: theoretical and empirical aspects. Information Technologies and Learning Tools. Vol. 61(5). Pp. 219-232.

https://doi.org/10.33407/itlt.v61i5.1764

Busaidi H.A. (2020). Examining the relationship between the accreditation of engineering programmes and

institutional performance. Quality Assurance in Education. Vol. 28:3, pp. 179–192.

Hansen J., Ferlie E. (2016). Applying Strategic Management Theories in Public Sector Organizations: Developing

a typology. Public Management Review. Vol. 18:1, pp. 1-19.

Lynch R., Baines P. (2004). Strategy development in UK higher education: towards resource‐based competitive

advantages. Journal of Higher Education Policy and Management. Vol. 26:2, pp. 171-187, DOI: 10.1080/136008004200

Thirkell E., Ashman I. (2014). Lean towards learning: connecting Lean Thinking and human resource management

in UK higher education. The International Journal of Human Resource Management. Vol. 25:21, pp. 2957–2977.